Obchodní podmínky

Podmínky užití služeb hecni.to

Provozovatel: Tereza Bartošová, IČO 06395414, Sněmovní 174/7, Praha 1, Česká republika. (dále jen „Podmínky“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. hecni.to nabízí služby spojené s online nabídkou služeb v oblasti fitness, cvičení, osobních poradců a dalších osobních služeb, dále jen služby. Veškeré placené služby jsou nabízeny ve měně CZK (Kč).

2. Uživatel vstupem na portál hecni.to stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.

3. Provozovatel může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat.

II. OBJEDNÁVKA A PLATBY

1. Objednání členství HECNI TO je možné výhradně online přes stránky hecni.to a to vždy vyplněním požadovaných údajů (jméno, příjmení, telefon, emailová adresa) a odesláním objednávky a následným zaplacením faktury.

2. V případě ukončení členství zaniká nárok získání členství za zvýhodněnou cenu a to i při opětovném obnovení této služby. Zaniknutím členství nebo celého uživatelského účtu dojde i k znepřístupnění obsahu a výhod členské sekce.

III. PLATNOST SLUŽEB

1. Vešekeré služby jsou uživateli k dispozici v účtu po dobu platnosti členství.

2. Provozovatel si vyhrazují změnit obsah, ukončit provoz, dostupnost i podporu již neaktuálních programů bez předchozího upozornění.

3. Provozovatel se zavazuje, že v případě mimořádného předčasného ukončení platnosti služeb, poskytne zákazníkovi přiměřenou náhradu v rámci svých služeb.

4. Členské služby jsou poskytovány výhradně po dobu aktivního (zaplaceného) členství. V případě ukončení nebo neprodloužení předplacených služeb jsou služby automaticky pozastaveny.

IV. DODACÍ LHŮTA A FORMA DORUČENÍ

1. V moment zúčtování platby na našem účtu a spárováním plateb na základě v.s. zasíláme na kontaktní email instrukce pro spuštění online služby. Plnění služby začíná v momentu, kdy dojde ke spárování plateb a to po dobu 30 dní od této doby.

2. Provozovatelé nenesou odpovědnost za nedoručení informací o objednané službě v případě uvedení neúplné, chybné či jinak nefunkční emailové adresy (například plná schránka) či nesprávně zadaného v.s. při odeslání plateb.

V. PROVOZNÍ PODMÍNKY

1. Materiál na stránkách a částech portálu hecni.to je určen pouze pro nekomerční osobní účely. S ohledem na tyto smluvní podmínky se každý uživatel těchto internetových stránek zavazuje dodržovat a respektovat všechna autorská práva, obchodní značky a nebo další vlastnická práva zde obsažená.

2. Jakékoli neoprávněné použití materiálu může být bez jakýchkoliv omezení sankcionováno v souladu s platnými právními předpisy ČR nebo s mezinárodním právem. Toto ustanovení se týká především, ale ne pouze, škod souvisejících se zneužitím obchodní značky, autorských práv, soukromí a reklamních práv.

3. Obsah stránek lze prohlížet a tisknout. Předpokládá se, že dokumenty v něm obsažené budou použity pouze k informačním a k nekomerčním osobním účelům a že při každém použití budou smluvní vztahy dodrženy. Nic není dovoleno zaměňovat, modifikovat, prodávat či předávat dále bez písemného souhlasu majitele autorských práv k dané části. Částí stránek dostupné pouze některým uživatelům, kteří například splní podmínky k zpřístupnění obsahu, je obsah těchto míst určen výhradně těmto uživatelům. Šíření obsahu mezi uživatele, kteří nesplnili podmínky pro zpřístupnění obsahu (tj. kterým je obsah uzamčen nebo jinak znepřístupněn), je posuzováno jako vážné porušení smluvních podmínek.

4. Provozovatelé stránek neposkytují žádné záruky, pokud jde o přesnost či úplnost informací. Neručí a nenesou odpovědnost za chyby nebo opomenutí v obsahu či za aktualizaci informací na stránkách ani za následky používání obecných návodů, rad, jídelníčků a cviků, které provozujete na vlastní riziko. V případě pochybností nebo zdravotních problémů se osobně obraťte na odborného specialistu, individuální konzultace vám rádi zprostředkujeme. Provozovatelé si vyhrazují právo kdykoliv bez oznámení provádět změny v jakékoliv části stránek, nabídce, uveřejněných informacích i dostupnosti obsahu. Dále nenesou žádnou odpovědnost za škody vzniklé během přístupu na tyto stránky ať již přímé, nepřímé, náhodné a nebo jejím použitím a taktéž použitím návodu, rady, doporučení i jiných zde neuvedených forem informací. Stránky hecni.to mohou odkazovat na jiné stránky, které jsou spravovány jiným provozovatelem - zodpovědnost za použití těchto odkazů je na uživateli.

5. Vložením obsahu (ať textové nebo obrazové jakékoliv formy), dává uživatel právo provozovatelům hecni.to k editování, kopírování, distribuci, pořizování výtahů a zveřejňování obsahu v libovolné formě i médiu. Vkladatel obsahu ručí a odpovídá za veškerou svou činnost na stránce. Porušením pravidel, která mohou mít za následek ukončení přístupu na stránku, jsou zejména:

 • 1. Zveřejnění nelegálního, obscénního nebo urážlivého obsahu.
 • 2. Obtěžování, ohrožování, překážení nebo rušení jiných uživatelů jakýmkoliv nežádoucím způsobem.
 • 3. Předávání nebo usnadnění distribuce obsahu, který je urážlivý, škodlivý, výhružný, rušivý, hanlivý, rasistický či útočný vůči jakémukoliv etniku, vulgární, sexuálně zaměřený, obscénní, urážlivý nebo nežádoucí.
 • 4. Používání vulgárních nebo hrubého jazyka.
 • 5. Vydávání se za někoho jiného. Není dovoleno vydávat se za jiného uživatele nebo za jakoukoliv jinou osobu.
 • 6. Pokus o získání hesla jiného uživatele.
 • 7. Zveřejňování reklamního, propagačního nebo komerčního materiálu bez písemného souhlasu provozovatele nebo bez zaplacení poplatku za reklamní obsah.
 • 8. Poškození nebo pokus o poškození stránky.
 • 9. Šíření obsahu nebo i části stránek bez písemného souhlasu provozovatele.
 • 10. Šíření obsahu s omezeným přístupem ostatním uživatelům, kteří by jinak tento obsah neměli k dispozici.
 • 6. Prozovatelé stránek si vyhrazují právo kdykoliv odstranit jakýkoliv obsah, který porušuje pravidla přístupu na hecni.to. Provozovatelé nepřebírají odpovědnost za žádný nežádoucí materiál, s nímž se můžete setkat při používání stránky.
 • 7. Žádné informace vkládané uživateli na stránkách nebo zaslané provozovateli libovolným způsobem, nejsou brány jako důvěrné ani v případě, že nejsou ostatním uživatelům běžně k dispozici. Provozovatelé mohou bez jakékoliv náhrady použít a publikovat veškeré myšlenky, nápady, know-how či techniky.

VI. REKLAMACE A VRÁCENÍ PENĚZ

1. S reklamací služeb se prosíme obracejte na info@hecni.to a to v případě problémů s technickým čerpáním služby (například nelze spustit video).

2. Odstoupit od smlouvy je možné do 14 dnů a to bez udání důvodů, vyjímku tvoří služba, která byla realizována (načtena do systému) nebo započata před uplynutím této lhůty, u již realizované služby nelze odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz a to ani dílčí části.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s hecni.to se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití hecni.to realizován.

2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

V Praze dne 1.10.2022